Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 

De Retourboer

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

De Retourboer

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer kvk. 80598757.

Het BTW-nummer van De Retourboer is: NL861730483B01.
Het rekeningnummer waarop De Retourboer actief is: NL39 RABO 0360 4415 56

De Retourboer is per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar [email protected]

 

Inhoudsopgave :

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

Artikel 4 Prijzen en betaling

Artikel 5 Leveringstermijn

Artikel 6 Herroepingrecht

Artikel 7 Reclameren

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

Artikel 10 Toestand Goederen 

Artikel 11 Overige bepalingen

 

 

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van De Retourboer met wie De Retourboer een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5 Partijen: De Retourboer en Klant gezamenlijk.

1.6 De Retourboer : de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van De Retourboer, te vinden onder de URL http://www.DeRetourboer.nl.

1.8 Zaken: zaken welke De Retourboer op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 De Retourboer garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien De Retourboer hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt De Retourboer er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor De Retourboer mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief 21% BTW, alsmede exclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 De Retourboer is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op meerdere wijzen worden voldaan:                            door middel van elektronische vooruitbetaling (via iDeal, Paypal, Creditcard.);

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen bedragen normaliter na ontvangst betaling volgende dag verzonden. Indien een product besteld dient te worden trachten wij een levertijd van aangegeven periode te hanteren.

5.2 De Retourboer zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voor zover De Retourboer niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat De Retourboer heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (14) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen (dus zonder het reclamatieformulier als bedoeld in artikel 7.1 in te hoeven vullen) terug te sturen naar De Retourboer mits:

 1. de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;.
 2. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door De Retourboer;
 3. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat De Retourboer het in ontvangst heeft genomen.

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is excl. de verzendkosten. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

 

6.3    Tijdens voormelde periode van 14 dagen zal Koper zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. Koper zal de Goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Goederen wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ontbinding gebruik maakt, zal Koper de Goederen met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan De Retourboer retourneren, conform de door De Retourboer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.4    Teruggave of terugzending dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de ontbindingsverklaring. Koper kan hierbij gebruik maken van de terugzending door middel van het sturen van een mail naar De Retourboer ([email protected]) of via het herroepingsformulier. Na akkoord/bevestiging kan het product retour gezonden worden.

6.5    Voor zover op de Goederen nog fabrieksgarantie van toepassing is dient Koper eventuele aanspraken uit hoofde van de fabrieksgarantie rechtstreeks met de fabrikant af te wikkelen en staat          De Retourboer op geen enkele wijze in voor nakoming door de fabrikant van verplichtingen uit hoofde van de fabrieksgarantie. De fabrikant behoeft De Retourboer niet als officiële dealer te erkennen en als fabrieksgarantie is verstrekt dient fabrikant deze uiteraard na te komen, een en ander afhankelijk van de formulering van de betreffende garantie.

6.6    Indien Koper gebruikmaakt van zijn recht tot ontbinding zoals hiervoor in Artikel 4 omschreven, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

Elk artikel wordt bij terugkomst door De Retourboer op dezelfde manier gecontroleerd als voordat het werd aangeboden, inclusief het maken van foto's. 
Dat betekent dat een eventuele aangegeven schade ten tijde van aanschaf op het geleverde artikel niet als extra schade wordt beschouwd en Koper het volledige bedrag van het artikel terug krijgt.

Is er na retourzending door toedoen van Koper toch een andere nieuwe schade opgetreden, bijvoorbeeld een extra "kleine deuk aan de voorkant"? Dan ontvangt Koper 75% van het aankoopbedrag terug, minus de eventuele afhaalkosten. 

Indien Koper een zelf verkeerd besteld artikel wenst te retourneren of te annuleren nadat de bestelling en betaling is voldaan worden eventueel gemaakte verzendkosten in rekening gebracht. 

 

 

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met De Retourboer alwaar na Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar De Retourboer mits:

 1. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan De Retourboer binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
 2. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden gedownload van de Website, volledig is ingevuld;
 3. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door De Retourboer;
 4. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat De Retourboer het in ontvangst heeft genomen.

7.2 Indien na onderzoek van De Retourboer blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal De Retourboer met Klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van De Retourboer inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:

 1. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
 2. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

 1. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
 2. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van De Retourboer.

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal De Retourboer deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door De Retourboer aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met De Retourboer, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. De Retourboer zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

9.3 Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 10              Toestand Goederen 

10.1     Koper koopt de Goederen voetstoots en in de toestand waarin het goed zich op dat moment bevindt met alle daaraan verbonden feitelijke gebreken.

10.2     Koper is ervan op de hoogte dat:

-      de Goederen, retourgoederen en dus tweedehands, of in ieder geval meerder hands, zijn;

-      De Retourboer, de Goederen, nadat deze zijn geretourneerd, heeft overgenomen van een partij aan wie de Goederen zijn geretourneerd;

-      de Goederen om allerlei redenen kunnen zijn geretourneerd, waaronder begrepen het beschadigd zijn van de Goederen of het niet dan wel niet deugdelijk functioneren van de Goederen;

-      De Retourboer geen enkele wetenschap heeft van de reden waarom de Goederen zijn geretourneerd, de eigenschappen van de Goederen niet kent en derhalve niet weet of de Goederen functioneren;

-      De geplaatste afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

10.3     Vanwege hetgeen hiervoor onder sub 3.1 is bepaald aanvaardt Koper dat het goed gebreken kan hebben die aan normaal gebruik van het goed in de weg staan en dat De Retourboer in dat verband op geen enkele wijze aansprakelijk is voor gebreken ten aanzien van de Goederen.

 

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 De Retourboer is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door De Retourboer inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

 

 

* We delen je e-mailadres niet met andere partijen.
Vragen?
Neem contact op met onze klantenservice. We helpen je graag!
iDEAL PayPal Maestro
Mijn account
Je bent niet ingelogd. Log in om gebruik te maken van alle voordelen. Of maak nu een account aan.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »